2300,00 

Obóz letni w Nieliszu. Obóz odbędzie się w terminie 16.07 - 23.07.2024

Brak wolnych miejsc

Kate­go­ria:

Opis

W CENIE I PROGRAMIE ZAPLANOWANO:
 • - trans­port i zakwa­te­ro­wa­nie w Hote­lu *** Mari­na Nie­lisz z pry­wat­ną pla­żą! (www.hotelmarinanielisz.pl)
 • wyży­­wie­­nie- 3 posi­ł­ki-śnia­­da­­nie i kola­cja (szwedz­ki stół + cie­płe danie) oraz 2- danio­wy obiad
 • woda mineralna/ źró­dla­na bez limitu!
 • zaję­cia z wind­sur­fin­gu, na żaglów­kach (typu OMEGA)
 • zaję­cia na rower­kach wod­nych, kaja­kach i deskach SUP
 • spły­wy kaja­ko­we po Roz­to­czu pod okiem instruktorów
 • park lino­wy lub tram­po­lin (w zależ­no­ści od pogody)
 • pły­wa­nie łodzią moto­ro­wą z BANANEM
 • bum­per­ball
 • nauka i dosko­na­le­nie strze­la­nia z łuku do tarczy
 • siat­ków­ka pla­żo­wa i baloniada
 • wyciecz­ki pie­sze i rowe­ro­we (zabie­ra­my z Rze­szo­wa rowe­ry dzieci)
 • wyciecz­ka do Zamo­ścia (ZOO, park lino­wy lub tram­po­lin, sta­rów­ka itp.)
 • zwie­dza­nie oko­licz­nych zabyt­ków (Zespół Pała­co­wy w Ruskich Piaskach)
 • zaję­cia na strze­żo­nym kąpielisku
 • ogni­sko, dys­ko­te­ka, tenis sto­ło­wy, piłkarzyki
 • gry i zaba­wy terenowe
 • gry i zaba­wy spor­to­we na boiskach ewen­tu­al­nie sali gimnastycznej
 • zaję­cia manu­al­ne i plastyczne
 • opie­ka peda­go­gicz­na i ubezpieczenie
 • nasi opie­ku­no­wie to doświad­cze­ni instruk­to­rzy pły­wa­nia, ratow­ni­cy wod­ni oraz nauczyciele!!!
Obo­zy zgła­sza­ne są do kura­to­rium a tak­że wysta­wia­my za nie faktury!!!
Orga­ni­za­tor nauczy­ciel wycho­wa­nia fizycz­ne­go Bar­tło­miej Gren­dys www.grendys.pl

*PROGRAM MOŻE ULEC ZMIANIE Z PRZYCZYN NIE ZALEŻNYCH OD ORGANIZATORA

Doku­men­ty

Umowa warunków uczestnictwa w obozie sportowym

(Załącznik 1) Nielisz I 2024

(Załącznik 2) Nielisz I KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU z RODO

(Załącznik 3) Regulamin obozu

Klauzula informacyjna

Lista rzeczy jakie dziecko musi mieć na obozie

Zasady bezpieczeństwa w czasie korzystania ze środków komunikacji

Zasady bezpieczeństwa w czasie jazdy na rowerze