Regu­la­min serwisu

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
§1

  1. Ser­wis inter­ne­to­wy www.grendys.pl (dalej Ser­wis Inter­ne­to­wy) pro­wa­dzo­ny jest przez grendys.pl Rekra­cja Sport Wypo­czy­nek Bar­tło­miej Gren­dys NIP 813–264-74–93, Kami­la Gren­dys NIP 813–333-24–03 z sie­dzi­bą w Rze­szo­wie przy ul. Cegiel­nia­nej 16a/7.
  2.  Ser­wis Inter­ne­to­wy pro­wa­dzo­ny jest w imie­niu orga­ni­za­to­ra obo­zów: grendys.pl Rekra­cja Sport Wypo­czy­nek Bar­tło­miej Gren­dys NIP 813–264-74–93, Kami­la Gren­dys NIP 813–333-24–03, będą­cych orga­ni­za­to­ra­mi tury­sty­ki, wpi­sa­ny­mi w Reje­strze Orga­ni­za­to­rów Tury­sty­ki i Pośred­ni­ków Tury­stycz­nych Mar­szał­ka Woje­wódz­twa Pod­kar­pac­kie­go pod nr 299/19 oraz 235/16.

§2

Za pośrednictwem Serwisu Internetowego możliwe jest wyrażenie chęci zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych z organizatorami.

§3

Dla prawidłowego korzystania z Serwisu Internetowego niezbędne jest korzystanie z przeglądarki internetowej Chrome, Firefox lub Opera na komputerze stacjonarnym lub laptopie wyposażonym w system operacyjny Windows.

§4

  1. Poprzez klik­nię­cie pola “Rezer­wuj” przy opi­sie wybra­ne­go obo­zu wypo­czyn­ko­we­go w Ser­wi­sie Inter­ne­to­wym i wypeł­nie­nie wszyst­kich kolej­nych pole­ceń Ser­wi­su Inter­ne­to­we­go, w tym w szcze­gól­no­ści poda­nie nie­zbęd­nych danych, oso­ba korzy­sta­ją­ca z Ser­wi­su Inter­ne­to­we­go (Rezer­wu­ją­cy) wyra­ża chęć zawar­cia umo­wy o świad­cze­nie usług tury­stycz­nych z orga­ni­za­to­ra­mi na warun­kach opi­sa­nych w opi­sie obo­zu wypo­czyn­ko­we­go, któ­re­go doty­czy rezer­wa­cja i w regu­la­mi­ne świad­cze­nia usług tury­stycz­nych dostęp­ne­go w Ser­wi­sie Internetowym.
  2. Orga­ni­za­tor, w ter­mi­nie do 72 godzin od zło­że­nia rezer­wa­cji zgod­nie z § 4 ust. 1, na poda­ny przez Rezer­wu­ją­ce­go adres elek­tro­nicz­ny wyśle ofer­tę zawar­cia umo­wy o świad­cze­nie usług tury­stycz­nych wraz z wszel­ki­mi dodat­ko­wy­mi infor­ma­cja­mi nie­zbęd­ny­mi dla stro­ny umo­wy i wyma­ga­ny­mi przez obo­wią­zu­ją­ce prze­pi­sy prawa.
  3. Przy­ję­cie ofer­ty Orga­ni­za­to­ra przez Rezer­wu­ją­ce­go nastę­pu­je poprzez zapła­tę należ­no­ści (prze­le­wem na rachu­nek ban­ko­wy Orga­ni­za­to­ra) w wyso­ko­ści wska­za­nej w umo­wie wg. okre­ślo­ne­go w niej har­mo­no­gra­mu. Warun­kiem koniecz­nym dla sku­tecz­no­ści przy­ję­cia ofer­ty jest doko­na­nie wpła­ty należ­no­ści okre­slo­nej w umo­wie przed upły­wem waż­no­ści ofer­ty. Z chwi­lą zapła­ty należ­no­ści w w/w ter­mi­nie i w wyso­ko­ści wska­za­nej w umo­wie docho­dzi do zawar­cia umo­wy o świad­cze­nie usług tury­stycz­nych, gdzie Orga­ni­za­tor jest Usłu­go­daw­cą, a Rezer­wu­ją­cy Usługobiorcą.
  4. Ofer­ta zawar­cia umo­wy o świad­cze­nie usług tury­stycz­nych, o któ­rej mowa w § 4 ust. 2 jest wiążąca:
    a) przez 3 dni od dnia wysła­nia wia­do­mo­ści elek­tro­nicz­nej, o któ­rej mowa w § 4 ust. 2. — jeże­li zło­żo­na zosta­ła 14 dni przed datą roz­po­czę­cia impre­zy tury­stycz­nej lub wcześniej,
    b) przez 1 dzień od dnia wysła­nia wia­do­mo­ści elek­tro­nicz­nej, o któ­rej mowa w § 4 ust. 2. — jeże­li zło­żo­na zosta­ła póź­niej niż 14 dni przed datą roz­po­czę­cia impre­zy turystycznej.

§5

1. Wszelkie reklamacje składać należy na adres internetowy kontakt@grendys.pl
2. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia przez Organizatora.