2300,00 

Obóz letni w Horyńcu Zdroju. Obóz odbędzie się w terminie 03.07 - 10.07.2024

Brak wolnych miejsc

Kate­go­ria:

Opis

W CENIE I PROGRAMIE ZAPLANOWANO:
 • trans­port i zakwa­te­ro­wa­nie w Ośrod­ku Wypo­­czy­n­ko­­wo- Szko­le­nio­wym „Dukat” (https://dukathoryniec.pl/)
 • woda mineralna/ źró­dla­na bez limitu!
 • wyży­wie­nie (3 posi­ł­ki-śnia­­da­­nie, obiad i kolacja)
 • codzien­na nauka i dosko­na­le­nie pły­wa­nia (wszyst­ki­mi sty­la­mi) na Kry­tej Pły­wal­ni „Wod­ny Świat” (www.crr-horyniec.pl/kryta-plywalnia)
 • paint­ball
 • gry i zaba­wy z wyko­rzy­sta­niem BUMPERBALL
 • zjaz­dy TYROLSKIE
 • zaję­cia na kry­tym cało­rocz­nym lodowisku!!!
 • wyciecz­ki pie­sze i rowe­ro­we (zabie­ra­my z Rze­szo­wa rowe­ry dzieci)
 • zwie­dza­nie oko­licz­nych zabyt­ków (Schro­ny bojo­we linii Moło­to­wa, rezer­wa­ty Roz­to­cza Połu­dnio­we­go, cer­kwie, Bru­śnień­skie krzy­że przy­droż­ne, jaski­nie, wąwo­zy itp.)
 • nauka i dosko­na­le­nie strze­la­nia z łuku do tarczy
 • zaję­cia na strze­żo­nym kąpie­li­sku w Cieszanowie
 • pły­wa­nie na kaja­kach lub rower­kach wodnych
 • ogni­sko, dys­ko­te­ka, tenis sto­ło­wy, piłkarzyki
 • gry i zaba­wy terenowe
 • gry i zaba­wy spor­to­we na boiskach ewen­tu­al­nie sali gimnastycznej
 • zaję­cia manu­al­ne i plastyczne
 • opie­ka peda­go­gicz­na i ubezpieczenie
 • nasi opie­ku­no­wie to doświad­cze­ni instruk­to­rzy pły­wa­nia, ratow­ni­cy wod­ni oraz nauczyciele!!!
Obo­zy zgła­sza­ne są do kura­to­rium a tak­że wysta­wia­my za nie faktury!!!
Orga­ni­za­tor nauczy­ciel wycho­wa­nia fizycz­ne­go Bar­tło­miej Gren­dys www.grendys.pl

*PROGRAM MOŻE ULEC ZMIANIE Z PRZYCZYN NIE ZALEŻNYCH OD ORGANIZATORA

Doku­men­ty

Umowa  warunków uczestnictwa w obozie sportowym

(Załącznik 1) Horyniec Zdrój 2024

(Załącznik 2) Horyniec - KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU z RODO

(Załącznik 3) Regulamin obozu

Klauzula informacyjna

Lista rzeczy jakie dziecko musi mieć na obozie

Zasady bezpieczeństwa w czasie korzystania ze środków komunikacji

Zasady bezpieczeństwa w czasie jazdy na rowerze