2300,00 

Obóz letni w Wierzchosławicach. Obóz odbędzie się w terminie 25.06 - 02.07.2024

Brak wolnych miejsc

Kate­go­ria:

Opis

W CENIE I PROGRAMIE ZAPLANOWANO:
 • trans­port i zakwa­te­ro­wa­nie w poko­jach w Hote­lu Wito­sów­ka w Wierz­cho­sła­wi­cach z pry­wat­nym boiskiem typu ORLIK, kor­ta­mi teni­so­wy­mi, boiskiem do siat­ków­ki pla­żo­wej oraz wia­ty gril­lo­wej (https://www.booking.com/hotel/pl/centrum-kultury-wsi-polskiej.pl.html)
 • wyży­wie­nie (3 posi­ł­ki-śnia­­da­­nie, obiad i kolacja)
 • woda mineralna/ źró­dla­na bez limitu
 • wake­bo­ard (pły­wa­nie na desce cią­gnię­tej przez wyciąg)
 • park tram­po­lin
 • bum­per­ball
 • cało­dzien­na wyciecz­ka do Tar­no­wa (park wod­ny, park tram­po­lin, zwie­dza­nie starówki)
 • wyciecz­ki pie­sze i rowe­ro­we (zabie­ra­my z Rze­szo­wa rowe­ry dzieci)
 • zwie­dza­nie oko­licz­nych zabyt­ków (muzeum Win­cen­te­go Wito­sa, cmen­tarz z okre­su I woj­ny światowej)
 • nauka i dosko­na­le­nie strze­la­nia z łuku do tarczy
 • pły­wa­nie na kole holo­wa­nym przez sku­ter wodny
 • pły­wa­nie na kaja­kach lub rower­kach wodnych
 • zaję­cia na strze­żo­nym kąpie­li­sku lub kry­tych pływalniach
 • siat­ków­ka pla­żo­wa i baloniada
 • ogni­sko, dys­ko­te­ka, tenis sto­ło­wy, piłkarzyki
 • gry i zaba­wy terenowe
 • gry i zaba­wy spor­to­we na boiskach ewen­tu­al­nie sali gimnastycznej
 • zaję­cia manu­al­ne i plastyczne
 • opie­ka peda­go­gicz­na i ubezpieczenie
 • nasi opie­ku­no­wie to doświad­cze­ni instruk­to­rzy pły­wa­nia, ratow­ni­cy wod­ni oraz nauczyciele!!!
Obo­zy zgła­sza­ne są do kura­to­rium a tak­że wysta­wia­my za nie faktury!!!
Orga­ni­za­tor nauczy­ciel wycho­wa­nia fizycz­ne­go Bar­tło­miej Gren­dys www.grendys.pl

*PROGRAM MOŻE ULEC ZMIANIE Z PRZYCZYN NIE ZALEŻNYCH OD ORGANIZATORA

Doku­men­ty

Umowa warunków uczestnictwa w obozie sportowym Wierzchosławice 2024

(Załącznik 1) Wierzchosławice 2024

(Załącznik 2) Wierzchosławice 2024 KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU z RODO

(Załącznik 3) Regulamin obozu Wierzchosławice 2024

Klauzula informacyjna Wierzchosławice 2024

Lista rzeczy jakie dziecko musi mieć na obozie Wierzchosławice 2024

Zasady bezpieczeństwa w czasie jazdy na rowerze Wierzchosławice 2024

Zasady bezpieczeństwa w czasie korzystania ze środków komunikacji Wierzchosławice 2024