2300,00 

Obóz letni w Okunince. Obóz odbędzie się w terminie 11.07 - 18.07.2024

Brak wolnych miejsc

Kate­go­ria:

Opis

W CENIE I PROGRAMIE ZAPLANOWANO:
 • trans­port i zakwa­te­ro­wa­nie w ośrod­ku Nie­bie­skie Mig­da­ły w Oku­nin­ce z pry­wat­nym strze­żo­nym 25‑o metro­wym base­nem (pod­grze­wa­na i pod­świe­tla­na woda!) oraz boiskiem do siat­ków­ki pla­żo­wej (https://www.niebieskiemigdaly.com/)
 • wyży­wie­nie (3 posi­ł­ki-śnia­­da­­nie, obiad i kolacja)
 • wyciecz­kę melek­sem Mig­dał­kiem — nad rze­kę Bug (wie­ża wido­ko­wa z pano­ra­mą Wło­­da­­wy- mia­stecz­ka Trzech Kul­tur, zwie­dza­my sta­ro­rze­cze i kiszar­nię oraz jezio­ro Glinki)
 • zaję­cia na rower­kach wod­nych i kajakach
 • park lino­wy
 • park wod­ny
 • bum­per­ball
 • nauka i dosko­na­le­nie strze­la­nia z łuku do tarczy
 • wyciecz­ki pie­sze i rowe­ro­we (zabie­ra­my z Rze­szo­wa rowe­ry dzieci)
 • zwie­dza­nie oko­licz­nych zabyt­ków i miej­sco­wo­ści (Sobi­bór, Wło­da­wa, Zespół Pała­co­wy Różanka)
 • zaję­cia na base­nach Nasze­go ośrod­ka oraz strze­żo­nym kąpie­li­sku (jez. Białe)
 • ogni­sko, dys­ko­te­ka, tenis sto­ło­wy, pił­ka­rzy­ki, gry i zaba­wy tere­no­we, balo­nia­da oraz sportowe
 • zaję­cia z ani­ma­to­rem, manu­al­ne, pla­stycz­ne, opie­ka peda­go­gicz­na i ubezpieczenie
 • nasi opie­ku­no­wie to doświad­cze­ni instruk­to­rzy pły­wa­nia, ratow­ni­cy wod­ni oraz nauczyciele!!!
Obo­zy zgła­sza­ne są do kura­to­rium a tak­że wysta­wia­my za nie faktury!!!
Orga­ni­za­tor nauczy­ciel wycho­wa­nia fizycz­ne­go Bar­tło­miej Gren­dys www.grendys.pl

*PROGRAM MOŻE ULEC ZMIANIE Z PRZYCZYN NIE ZALEŻNYCH OD ORGANIZATORA

Doku­men­ty

Umowa warunków uczestnictwa w obozie sportowym Okuninka 2024

(Załącznik 1) Okuninka 2024

(Załącznik 2) Okuninka 2024 KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU z RODO

(Załącznik 3) Regulamin obozu Okuninka 2024

Klauzula informacyjna Okuninka 2024

Lista rzeczy jakie dziecko musi mieć na obozie Okuninka 2024

Zasady bezpieczeństwa w czasie jazdy na rowerze Okuninka 2024

Zasady bezpieczeństwa w czasie korzystania ze środków komunikacji Okuninka 2024